ปริมาณลิตร เป็นอัตราส่วนของส่วนผสมทั้งหมด หรือเฉพาะแป้ง?

ปริมาตรลิตรเป็นขนาดของตัวโถผสม ทั้งนี้ หากใช้งานจริงควรจะใช้งาน 1/2 ลิตรของขนาดโถ ซึ่งเป็นน้ำหนักของส่วนผสมทั้งหมด (รวมแป้งแล้ว)