สามารถพรูฟครัวซองได้หรือไม่?

ไม่สามารถพรูฟครัวซองได้ เนื่องจากอุณหภูมิของการพรูฟครัวซอง เริ่มต้นประมาณ 27 องซาเซลเซียส แต่อุณหภูมิของตัวเครื่องเริ่มต้นอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส