ราคาส้มเขียวหวานวันนี้

อัพเดตราคา ณ วันที่ 23 เมษายน 2024

ราคาส้มเขียวหวานย้อนหลัง 7 วัน

ข้อมูลนี้เป็นราคาที่อ้างอิงจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลอัพเดตทุกวัน เวลาประมาณ 15.00 น.
* ราคาผักผลไม้อัพเดตตามฤดูกาล

เช็คราคากลุ่มสินค้าอื่นๆ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาส้มเขียวหวาน มีดังนี้

ปัจจัยภายใน

  1. ต้นทุนการผลิต: ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย น้ำ ไปจนถึงต้นทุนการเก็บเกี่ยว
  2. ปริมาณผลผลิต: หากผลผลิตน้อย แต่ความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้น อาจทำให้ราคาสูงขึ้นตามไปด้วย
  3. คุณภาพของผลไม้: ส้มเขียวหวานที่มีคุณภาพดี รสชาติหวาน และไม่มีรอยตำหนิ มักจะมีราคาสูงกว่าส้มที่มีคุณภาพต่ำกว่า

ปัจจัยภายนอก

  1. ความต้องการของตลาด: ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาส้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือเทศกาลที่ต้องใช้ส้มเป็นส่วนประกอบ
  2. สภาพอากาศ: สภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลต่อจำนวนผลผลิต หากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนัก ภัยแล้งก็จะทำให้ผลผลิตลดลง ส่งผลต่อราคาตลาดเช่นกัน
  3. ต้นทุนการขนส่ง: การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขนส่ง ทำให้ราคาขายปลีกในตลาดสูงขึ้น โดยเฉพาะผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
  4. นโยบายและกฎหมาย: กฎหมายและนโยบายการค้าของรัฐบาล รวมถึงภาษีนำเข้าและข้อจำกัดทางการค้า

ความคิดเห็น (Comments)

Leave A Comment