การคำนวณปริมาตรเป็นกิโลกรัมในแต่ละรุ่น คำนวณอย่างไร ?

ปริมาตรที่ควรใช้ผสมจริง เท่ากับ 1/2 ของขนาดโถ และคูณด้วย 0.78 เพื่อแปลงเป็นกิโลกรัม เช่น รุ่น 5.5 ลิตร ควรใช้เครื่องผสมอาหาร ตีผสมอาหารเฉลี่ยรอบละ 2.8 ลิตร หรือ 2 กิโลกรัม เป็นต้น