อุณหภูมิของเตาคงที่หรือไม่ ?

– หากเป็นระบบ Heater (ระบบไฟฟ้า) อุณหภูมิจะไม่เสถียรเท่ากับรุ่นแก๊ส (ควบคุมด้วยไฟฟ้า)